Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Krzykosy, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Za dowodem doręczenia

OSR.6220.1.11.2021

Wg rozdzielnika

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach…

Źródło: gminakrzykosy.pl