Obwieszczenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Wywieszono w terminie:
……………………………………..

Krzykosy, dnia 6 sierpnia 2021 r.

OSR.6220.1.10.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca…

Źródło: gminakrzykosy.pl