Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Wywieszono w terminie:
od 1 września 2021 r. r. do 15 września 2021 r.

31 sierpnia 2021 r. 

OSR.6220.1.11.2021

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze…

Źródło: gminakrzykosy.pl