Uchwała Nr XXVII/261/2021

UCHWAŁA NR XXVII/261/2021
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzykosy wotum zaufania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28aa ust. 9 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy za 2020 rok udziela się wotum zaufania Wójtowi…

Źródło: gminakrzykosy.pl