Uchwała Nr XXVII/262/2021

UCHWAŁA NR XXVII/262/2021
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się,…

Źródło: gminakrzykosy.pl