Uchwała Nr XXVII/263/2021

UCHWAŁA NR XXVII/263/2021
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Źródło: gminakrzykosy.pl