Zarządzenie Nr 11

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019
Wójt Gminy Krzykosy

z dnia 28 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Krzykosy na 2019 rok

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Krzykosy na 20 19r. w zakresie dochodów, zgodnie z…

Źródło: gminakrzykosy.pl