Zarządzenie Nr 12

ZARZĄDZENIE Nr 12/2019
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 28 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Na podstawie art , 249 ust. 1 pkt, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994) zarządza się co następuje:

Źródło: gminakrzykosy.pl